Polityka prywatności

W treści niniejszej polityki prywatności zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak funkcjonują nasze systemy i strony WWW, z jakich narzędzi korzystamy i jak przetwarzamy dane osobowe. Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez firmę Exploring NepalTreks& Adventures Pvt. Ltd. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz wszelkich usług powiązanych.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim zaczniemy taką usługę świadczyć. Jeżeli nie dostaniesz odrębnej informacji w tym zakresie, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Exploring Nepal Treks& Adventures Pvt. Ltd. (dalej: „Administrator”).
  • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BhagwanBahal 26, 44 600 Kathmandulub drogą e- mailową pod adresem: .
  • Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniesz poinformowany mailowo.
 1. GROMADZONE DANE
  • W celu umożliwienia kontaktu z Administratorem, udziału w kwestionariuszach na temat oferowanych przez nas usług możemy przetwarzać następujące dane:
   • imię i nazwisko
   • email
   • nazwa użytkownika
   • numer telefonu kontaktowego
   • Twoje opinie dotyczące naszych usług
   • szczegóły wysyłanych przez nas oraz otwartych przez Ciebie wiadomości email, w tym zawarte w nich linki.
  • Podczas przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej, w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści możemy gromadzić informacje dotyczące:
   • Twojej aktywności na naszej stronie, gromadzone za pomocą plików ‘cookie’ oraz skryptów analitycznych
   • preferencji dotyczących podróży.
  • W celu dokonania rezerwacji/przy zakupie naszych usług gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:
   • imię i nazwisko
   • adres e-mail
   • numer telefonu
   • datę urodzenia
   • informacje pasażerskie
   • dane paszportowe
   • dane ubezpieczeniowe
   • adres zamieszkania
   • dane dotyczące dokonanych płatności.
  • W ramach dokonywanych rezerwacji możemy również przetwarzać dane uzyskane od innych osób, np. dotyczące innych uczestników danego wyjazdu, podróżujących wspólnie oraz podanych przez Ciebie osób do kontaktu w sytuacjach awaryjnych. Udostępniając dane osobowe innych osób należy mieć pewność, że jesteś przez nie upoważniony do ich udostępnienia oraz, że wyrażają one zgodę na ich przetwarzanie. Osoby, których dane udostępniasz powinny mieć również świadomość w jakim celu zostaną one wykorzystane.
  • Poszczególne dane mogą być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookies) i wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  • W zależności od celu Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in.:
   • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
   • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;
   • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
   • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
   • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność;
   • do podmiotów obsługujących Twój wyjazd, takich jak hotele, linie lotnicze, firmy transportowe, organizacje turystyczne(np. wydające pozwolenia czy certyfikaty na trekking i wspinaczkę) czy firmy ubezpieczeniowe oraz inne zaangażowane w organizację Twojego wyjazdu;
  • Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie.
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaCzas przetwarzania danych dla wskazanego celu
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacjąart. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.
Rozpatrywania skarg i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.art. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenia statystyk, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, gdzie naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie prowadzonej przez nas działalności.art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgódDo czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.art. 6 ust. 1 lit. f RODOZapytania związane z prowadzoną przez nas działalnością będą przetwarzane jedynie do czasu załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz. Jeżeli z daną kwestią wiąże się jednak możliwość dochodzenia roszczeń, do czasu upływu terminów możliwego ich dochodzenia.
Prowadzenie badań ewaluacyjnych, gdzie naszym prawnie uzasadnionym celem jest szukanie sposobów i miejsc wymagających doskonalenia w ramach prowadzonej przez nas działalności. Jeżeli badamy inne elementy, nie związane bezpośrednio z podejmowanymi przez naszych użytkowników działaniami, robimy to tylko za zgodą.art. 6 ust. 1 lit. f lub a RODO (w zależności od rodzaju badania)Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz abyśmy zwracali się z zapytaniami, jak możemy poprawić prowadzone przez nas działania lub wycofania zgody.
Prowadzenie działań rekrutacyjnych.art. 6 ust. 1 lit. a RODOPrzez czas trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Niektóre działania podejmowane z wykorzystaniem naszych stron internetowych mogą powodować konieczność prowadzenia rozliczeń podatkowych. W szczególności dotyczy to wpłacania sum pieniężnych na prowadzone przez nas działania tytułem darowizny.art. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez okresy regulowane ustawami z zakresu prawa podatkowego, w szczególności przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:

 • art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila;
 • art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu.

Informacja o profilowaniu

Podczas realizowania działań marketingowych, Administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych reklam do potrzeb osób odwiedzających nasze strony oraz systemów pozwalających nam na ustalenie, którymi stronami lub ich częściami jesteś w największym stopniu zainteresowany. W ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody i jej wycofanie

Dane podane podczas zapisu do działań marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania zgody na komunikację elektroniczną lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Wykonanie którejkolwiek z wyżej wymienionych czynności będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem informacji o naszych nowościach, promocjach i bieżących wydarzeniach.

Wycofać zgodę na komunikację elektroniczną, jak i wnieść sprzeciw przeciw przetwarzaniu można w każdej dowolnej formie zapewniającej, że oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Pamiętaj, że zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, lecz jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. COOKIES
  • W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy tzw. cookies. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do naszych Zaufanych Partnerów, z których usług korzystamy.
  • Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
   • cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku
   • cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci komputera, bądź urządzenia mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich wygaśnięcia.
  • Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
   • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
   • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
   • statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
  • W związku z prowadzeniem strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu:
   • świadczenia usług;
   • zapewnienia bezpieczeństwa tj. uwierzytelniania Użytkowników;
   • dostosowywania prezentowanej zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
   • realizacji ankiet;
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury, zawartości oraz naszej oferty produktowej;
   • wpływania na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej.
  • Przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  • Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz Zaufani Partnerzy.
  • Strona internetowa może umieścić plik cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tą stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 1. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI
  • Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
  • Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
 1. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
 1. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z naszych usług.
  • Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
  • Dane podajesz dobrowolnie w każdym przypadku. Nigdy nie wymuszamy ich podania, jednakże możliwość skorzystania z niektórych usług jest faktycznie możliwa dopiero po ich podaniujedynie w zakresie niezbędnym do wykonania żądanej usługi.
  • Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w celu spójnym z usługą, z której chcesz skorzystać. Poniżej prezentujemy informację w zakresie tego, w jakich celach możemy więc przetwarzać dane, jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych i korzystasz z zawartych na nich funkcjonalności.
 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE
  • Administrator przetwarza Twoje dane, pozyskane za pomocą strony WWW przez pliki cookies oraz skrypty analityczne, które mogą być wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych działań w celach statystycznych lub marketingowych. Każdy użytkownik strony ma prawo do wyłączenia swoich danych z tego rodzaju działań.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  • Twoje dane mogą być przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Twoją rzecz (realizacja wyjazdu) lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych usług.
  • W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twoje wątpliwości.
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 1. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane „RODO”, przyznaje osobom fizycznym prawa w odniesieniu do ich danych osobowych.+
  • Wobec tego informujemy, że przysługuje Ci:
   • prawo dostępu do danych, w tym także prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;
   • prawo do sprostowania – prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu, a dotyczących Twojej osoby;
   • prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku spełnienia określonych warunków;
   • prawo do przenoszenia – prawo do przekazania Twoich danych, będących w naszym posiadaniu, do innej organizacji;
   • prawo do sprzeciwu – prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres:
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.